Hyresvillkor Eventpatrullen

§ 1 Tillämplighet
Dessa villkor gäller om inget annat avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2 Leverans
Allt hyresmaterial levereras enligt offert/bokningsbekräftelse eller annan överenskommelse. Hyrestagaren ansvarar för att återlämna materialet i gott skick till uthyraren.

§ 3 Reklamation
Uthyraren lämnar ut materielen i driftsdugligt skick. Eventuella anmärkningar ska göras utan dröjsmål efter mottagande.

§ 4 Hyrestid
Räknas från leverans eller tillgänglighet till avtalad återlämningstidpunkt.

§ 5 Hyresberäkning
Hyra debiteras enligt offert/bokningsbekräftelse och kan justeras under hyresperioden.

§ 6 Andrahandsupplåtelse
Hyresmaterielen får ej användas av annan än hyrestagaren utan uthyrarens godkännande.

§ 7 Tillsyn och vård
Hyresmaterielen ska vårda väl av hyrestagaren och återlämnas väl rengjord och i gott skick.

§ 8 Skador och förlust
Hyrestagaren ansvarar för förlust eller skada utöver normal förslitning. Ej återlämnad materiel debiteras till nyanskaffningsvärde.

§ 9 Reparationer
Får ej utföras utan uthyrarens godkännande.

§ 10 Skador och driftsavbrott
Hyrestagaren ansvarar för skador vid användning av hyresmaterielen. Uthyraren ansvarar ej för kostnader vid driftsavbrott.

§ 11 Försäkring
Hyrestagaren ska hålla hyresmaterialet försäkrat.

§ 12 Betalningsvillkor
Enligt offert/bokningsbekräftelse eller överenskommelse. Hyrestagaren kan bli ombedd att deponera säkerhet.

§ 13 Kredit
Hyrestagaren kan betala mot faktura efter kreditprövning. Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning.

§ 14 Återtagande
Uthyraren kan återta materielen vid obetald hyra eller avtalsbrott på hyrestagarens bekostnad.

§ 15 Hävande
Parterna kan häva avtalet vid omständigheter utanför deras kontroll som väsentligt påverkar avtalet.

§ 16 Rätt till ersättning
Uthyraren har rätt till ersättning om hyrestagaren häver avtalet.

§ 17 Avbokningsvillkor
Hyrestagaren har rätt till att avboka sin order. Avbokas ordern mer än 20 dagar innan planerad leverans erhåller uthyraren 5% av totala beloppet. Sker avbokning mindre än 20 dagar innan planerad leverans erhåller uthyraren 10% av det totala ordervärdet. Observera att avbokning enbart är möjligt på hela ordern och inte enskilda produkter.

§ 18 Tvist
Tvister avgörs av allmän domstol om inte skiljeförfarande avtalas.

§ 19 Övriga Villkor
Hyrestagaren ansvarar för nödvändiga tillstånd från myndigheter och samtycker till behandling av relevanta personuppgifter.